Da se ne pozabiKaféKultura

VREMEPLOV: Maškarane užance

Kad već povedamo štorije odnekada, ke su vavek dobrodošle, da se ne pozabi, evo jedne maškarane priče aš ča je zapisano, je zateftereno pa će se vavek neki nać ki će to i pročitat aš ako to ne učinimo dokle se još spamećivamo, ode se va vetar.

Ovako će naši potomci, ako budu oteli, videt kako smo živeli, ča smo delali, kakove su nan bile užance, da nismo bili ni bedasti ni tako zapućeni, da smo se znali lipo zabavit va sakoj prilike i da nan zato ni bil potreban ni kompjuter ni najpametneji mobitel ni se ove današnje čuda.

Kumpanije hodile od kuće do kuće

Pa evo jedne užance ke se rada sjećan i to va ovo doba maškar ke su i ovo leto tu ma ih je korona skrila. Tamo negder 50-teh i 60-teh let pasanoga vijeka bil je običaj (ne znan ako je bilo i prije toga, va doba moje mame i tate) da su maškarane kumpanije hodile povečer okolo po Kostrene: od kuće do kuće. Naravno ne va sake kuće aš se znalo va ke kuće se more poć, a va ke ne, i kade će ti otpret vrata, a kade ne.

Maškare su uvijek bile izvor smijeha i zabave (fotografija iz arhive J. Suzanić Karninčić)

Stari kapot, raskinjene gaće, nonina halja…

Ondašnje maškare su zaistinu bile maškare i nimaju nikakove veze s ovemin današnjemin opicanjenim i nacifranemin. A va ča su bili omaškarani? Šlo se va konobu ili štalu, kako ki, i tu se zelo ča se imelo i našlo: stari kapot, raskinjene gaće, kakova tuta, brhan, stara halja od none ka je tu visela ki zna od kad. Kako bilo – se ča se našlo. To se onputa obrnulo naopak i navuklo na se i eto ti maškare. Va boljeh kućah se šlo va ormar zet stari veštid od oca ili nonića pa se i njega obrnulo naopak da bude grdo.

Na glavu se stavil kakov stari klobuk, kapa ili facol, a na lice se obesila kakova prozirna krpa da ti skrije lica, ali da moreš videt kud greš. Va tu namjenu se stavljalo i komad od koltrine ili kakova štikarija ili tabletić ke su štikale ili plele mame i none i ke su stale na kakoven stoliću ili komodinu. Baute su imeli retki i to uglavnon pomorci ki su ih kupovali po svitu.

Va mojoj kuće su bile dve prave baute ke su se navukle na celu glavu, a bile su od nekakove mehke gume i imele su samo dve škulje za oči i jednu za usta. Bilo je za ponemet od muke imet ih na glave celu noć, ma isto ih nismo znimale celo vrime.

I tako bi se sastavila maškarana kumpanija ka je uglavnon smrdela po patušine i po štale. Onda se dogovorila ruta: ka sela i ke kuće – i krenulo bi se.

Moran reć da je zapravo najlipše i najveseleje bilo jušto to dokle smo se parićivali: smeh, zafrkancija, pijača; doneslo bi se i kakove fritule ili kroštuli. Oni ki su dohajali z malo daljega, bili su već prontani.

 

Fotografija iz arhive J. Suzanić Karninčić

Ki je? Maškare!

Kad se došlo pred kuću, lupalo se na vrata, a znutri se čulo: „ Ki je?“ a odgovor je bil „Maškare“. Najčešće su ukućani znali da će doć maškare pa su bili parićani: rakija, vino, morda i ka bolja pijača (ovisilo je i od domaćina: ako je bila va kumpanije kakova dobra prilika od mladića za hćer…), sok, fritule, galetine, ki put morda i krafini. E, onda je počelo pogađanje ki su maškarani. I to se delalo zaistinu ozbiljno. Nekeh se poznalo valje, ali se često i taktiziralo da ih, tobože, ne poznaš, da njin ne zameš volju i koraj.

Ma bome, nekad se moralo i pomučit da nekoga poznaš. Onda se počelo: ovo je Darko, Ive, Slave….? Ako nisi pogodil, maškara bi z glavun zamahala da ni pa se onda pogađalo dalje. Kad se pogodilo, maškara se morala sokrit, a domaćini su šli dalje pogađat one još nepoznate. Nekad se znalo dogodit da nikako nisi mogal pogodit ki je pa se ta maškara morala sama otkrit kad su hodili ća.

Pojist, popit, zasost, zakantat i zatancat

Maškarani su govorili „po maškarsku“ dokle god se ih ni prepoznalo: to znači da su govorili s promenjenen glason. Kad se ih prepoznalo, opet su govorili normalno. Bil je jedan mladić (neću ga mencovat), koga se poznalo pa bi se sokril i počel govorit normalno, ali ako bi mu slučajno pala maska nazad na lice, automacki bi opet govoril po maškarski. Ma to van je bil cirkus od smeha i veselja!

Neke maškare su sobun imele i instrumenti: kakovu armoniku ili gitaru. Kad bi se na kraju si otkrili, onda se va kuće ostalo još malo pojist, popit, zasost i zakantat; a znalo se i zatancat pa se onda partilo dalje va drugu kuću kade se se ponavljalo. Ma ka je to uživancija bila, vi današnji mladi, nimate pojma!

Dani kad se smelo maškarat

No uglavnon, vavek su to bile više-manje iste kumpanije i iste kuće va ke se hodilo. Znale su doć i kumpanije s Sv. Barbare. Ma bilo je i kuć ke nisu otele otpret maškaran i ti nisu bili na dobren glasu. Moran reći i to da su bili dani va keh se ni smelo maškarat i hodit po kućah i dani ki su bili maškarski pa se i znalo kad moreš očekivat maškare.

Bilo je va to vrime i legendi (tako bi se danas reklo) od maškar. Takov je bil pokojni Ivica Glažar z Glavan ki se silno volel maškarat i hodit s kumpanijun po kućah. Njegova najdraža maškara je bila – petljar. „Ivica, vač ćemo se maškarat?“ „Va petljari!“ bil je vavek odgovor. I va te se maškaranske monture najbolje osjećal.

Kuća moje familje va Sv. Lucije, Kokošar, vavek je rado otpirala vrata maškaran, vavek je bilo za ist i pit. Sviralo se i pjevalo s maškaramin, a i tancalo. A i mi, tri divojke s kuće, smo se rada maškarale s kumpanijamin. Ki put bi nan maškare načinile takov gušt da smo se pronto šle omaškarat dokle su još bili va kuće pa šle š njimin dalje.

Tako van je to bilo; lipo, veselo i zaistinu bi bilo škoda da se to pozabi.

P. S. Ako se još ki domisli ča s toga vrimena, a ja san pozabila, neka se javi. Sad imamo naš portal pa moremo.

Fotografije iz arhive J. Suzanić Karninčić